Meld bivirkninger!

Veterinærer og fiskehelsebiologer skal melde mistanke om utilsiktede bivirkninger direkte til Statens legemiddelverk, eller via innehaveren av markedsføringstillatelsen for det aktuelle legemiddelet. Helst bør meldingen sendes i form av utfylt Skjema til bruk for melding av bivirkninger av legemidler brukt til dyr.

Statens legemiddelverk overvåker legemidlenes sikkerhet. Meldesystemet for bivirkninger skal bidra til å fremskaffe data om alvorlige bivirkninger, og signaler om nye, tidligere ukjente bivirkninger. Ny kunnskap skal komme veterinærer og fiskehelsebiologer til gode i form av endring i preparatomtalen (indikasjoner, kontraindikasjoner, bivirkninger, dosering, forsiktighetsregler eller interaksjoner), eller ved informasjon gjennom andre medier.

Melding sendes på mistanke. Det er ikke nødvendig å kunne bevise at legemidlet er årsak til reaksjonen.

Spesielt skal det sendes melding ved:

  • Alvorlig bivirkning og utilsiktede virkninger hos mennesker som håndterer preparatet
  • Bivirkning som ikke står i preparatomtalen

Det skal også sendes melding om:

  • Utilstrekkelig tilbakeholdelsestid
  • Manglende effekt
  • Interaksjoner med andre legemidler
  • Generell bekymring omkring ett eller flere legemidler

Regelverket rundt legemiddelovervåking finnes blant annet i Legemiddelforskriftens kapittel 10.

Ansvarlig for legemiddelovervåking for legemidlene som markedsført av ScanAqua er veterinær Jon Inge Erdal. Stedfortreder er veterinær Lars Speilberg. Mistanke om bivirkninger kan meldes ScanAqua via:

  • E-post: postmaster@scanaqua.com
  • Telefon: +47 63 90 89 90
  • Mobil Jon Inge Erdal: +47 906 18 357
  • Mobil Lars Speilberg: +47 908 36 980